Top

Hattatlar

Azîz Rıfâ’î Son devir Osmanlı hat san‘atının mümtâz sîmâlarından biri olduğu kadar. Arap hat san‘atının gelişimindeki payı ile o coğrafyada da bir hayli meşhur olan Aziz Efendi, müstâhlef olduğu Rıfâ’i...

Büyük Derviş Ali Osmanlı hat sanatının XVII. yüzyıldaki en meşhur sîmâlarından biri hiç şüphesiz Büyük Derviş Alî’dir. Kendisinden sonra yetişerek, hat sanatında iştihâr etmiş olan diğer. Derviş Alî’den tefrîk için...

Hasan Tahsin Efendi Osmanlı hat san’atının son devirdeki en ma’rûf sîmalarından birisidir. Hasan Tahsîn Efendi Tokatlı olup oradaki Meydan Cami’nin imâmı Osmân Efendi’nin oğlu olarak H. 1267/M. 1851 senesinde doğmuştur....

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi Samatya’daki İmrahor Cami’nin imâmı. Seyyid Hasan Hâşimî Efendi’nin oğlu olan Seyyid Abdullah Efendi, 1670 yılında Yedikule’de dünyaya geldiğinden. Türk hattatları meyânında “Yedikuleli” nâmıyla yâd olunmuştur. Henüz...

Hulusi Yazgan Asıl ismi Mehmed Hulûsî olup Fâtih Cami ders-i âmlarından ve Dârü’ş-şafâka muallimlerinden Hâfız Mustafa Efendi’nin oğlu olarak H. 15 Muhârrem 1286/M. 27 Nisan 1869 tarihinde Fâtih Çarşamba’da...

Hafız Osman Efendi ya da Büyük Hâfız Osman Efendi, Hilyeleri ile tanınan Osmanlı hattatı. 1052’de (1642) İstanbul’da doğdu. Babası Haseki Sultan Camii müezzini Ali Efendi’dir. Küçük yaşta hâfız oldu. Bu...

Mahmud Celaleddin Efendi Osmanlı hat san’atının altın çağına damga vurmuş hattâtîn meyânında, şüphesiz Mahmud Celâleddîn Efendi ilk sıralarda gelmektedir. Dağıstanlı Şeyh Muhammed Nakşibendî’nin oğlu olan Mahmud Celâleddîn’in velâdet tarihi ve...

Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi Osmanlı hat san‘atının ma’ruf sîmâlarından biri olan Seyyid Mehmed Efendi, Manisa’da şekerci esnafında Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olduğundan Türk hattatları meyânında “Şekercizâde” nâmı ile müştehirdir. Ancak âsârına...

Hattat Nuri Korman Kastamonu’nun Taşköprü Kazası’nın Kozluca Karyesi ahâlîsindendir. Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin irtihâli eyyâmında İstanbul’a hicret etmiştir. Zâ’imoğlu Alî Ağa’nın oğlu olarak H. 1285/M. 1868-1869 seneside Ortaköy’de dünyaya gelmiştir....

Bakkal Arif Efendi asıl ismi Ahmed Ârif’dir. Nesebi Sultan Murâd Hüdâvendigâr zamanında “ordu şeyhi” sıfatı ile Filibe’nin fethinde bulunarak orada mesken tutmuş olan bir zâta dayanan “Emir Şeyhi Ailesi”ne mensup...

ŞİMDİ ARA