Top

Azîz Rıfâ’î

Azîz Rıfâ’î

Azîz Rıfâ’î

Azîz Rıfâ’î Son devir Osmanlı hat san‘atının mümtâz sîmâlarından biri olduğu kadar. Arap hat san‘atının gelişimindeki payı ile o coğrafyada da bir hayli meşhur olan Aziz Efendi, müstâhlef olduğu Rıfâ’i Târikatı’na nisbetle, bilhassa son dönem âsârına “eş-Şeyh Mehmed Abdü’l-azîzü’l-rıfâ’î” sûretinde ketebe koyduğundan, Türk hattatları meyânında “Azîz Rıfâ’î” nâmıyla iştihâr etmiştir.

Hattat Azîz Rıfâ’î

Trabzon Maçka’da imâmlıkla görevli Mehmed Abdülhamîd Efendi nâmında bir zâtın oğlu olan Azîz H. 1288/M. 1871’de orada doğmuştur. Tarihlere “93 Harbi” olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde o havâlinin Rus isgâline uğraması üzerine ailesi ile beraber göç ederek, önce Akpınar ve daha sonra Kâğıthâne’ye yerleşen Azîz , eğitimine Eyüp’teki Şâh Sultan Mektebi’ne devam etmiştir.

Bu eyyâmda mektebin hüsn-i hat mu’alliminden ilk yazı derslerini alarak, bu husustaki istidâdını kısa zamanda ıspat etmiş olduğundan, hocasının tavsiyesi üzerine Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi’den ta’lik ve Bakkal Ârif Efendi’den de sülüs ve nesih hatlarını ta’lim etmeye başlamıştır.

Hattat Azîz Rıfâ’î Kimdir?

H. 1312/M. 1894’te hatt-ı ta’likten icâzet alan Azîz , üç yıla yakın bir süre, haftada iki gün yaya olarak Kâğıthâne’den Nur-ı Osmaniye’ye giderek meşk almış olduğu Bakkal Ârif Efendi’den de H. 26 Receb 1314/M. 31 Aralık 1896 tarihinde me’zun olmuştur. Ayrıca aynı sene içinde Reisü’l-hattâtîn Muhsinzâde Abdullah Bey’den de mücâz olduğu bilinmektedir.

Hüsn-i hattaki kudret ve mahâretini istinâden Bâb-ı Meşihât’ın Emvâl-i Eytâm İdâresi’nde kitâbete ta’yin edilen Azîz Rıfâ’î. Mezkûr kalemde 8 sene hizmetten sonra 1903 senesinde Bâb-ı Meşihât Mektûbî Kalemi Kitâbeti’ne nakledilmiştir. Bu eyyâmda Şehrî Ahmed Efendi’nin dersini ikmâl ederek icâzet-i ilmiye aldığı gibi, Rıfâ’î meşâyihinden Ken‘an Bey’e intisâb ederek, H. 1326/M. 1908’da hilâfetine na’il olmuştur.

Hattat Azîz Rıfâ’î Sanat Anlayışı

Hüsn-i hizmeti ve ahlâkı nedeniyle Bâb-ı Meşihât’ta bir hayli takdîr gören. Azîz , bir müddet sonra Bâb-ı Meşihât Ma’rûzât-ı Mühimme Kitâbeti’ne terfi’ edildiği gibi Gümüş Liyâkat Madalyası ile taltîf edilmiştir. Ayrıca ilâve olarak Medresetü’l-kuzât ve Mahmudiye Merkez Rüşdî Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimliği de uhdesine tevdi’ ve tilmizlerinden Ürgüblü Hayrî Efendi’nin meşihâtı esnâsında da Dâ’ire-i Meşihât müstâhdeminine hatt-ı ta’lik meşketmeğe me’mur edilmiştir.

Hattat Azîz Rıfâ’î Eserleri

Bilâhare dördüncü rütbeden Mecîdî Nişânı ile mahrec pâyesini ittihâz eyleyen Azîz . Mısır Nakîbü’l-eşrâfı Muhammed Alî Biblâvî’nin tavsiyesi üzerine, Kral Fu’ad’a bir Kur’an-ı Kerîm yazmak üzere H. 14 Muhârrem 1341/M. 6 Eylül 1922’de Kahire’ye gitmiştir.

El-Ezher Medresesi ulemâsının nezâretinde yürüttüğü bu işle meşgûl olduğu esnâda Mısır Hükûmeti’nin talebi üzerine yazı ta’limi için Halîl Ağa Medresesi bünyesinde “Medresetü Tahsîni’l-hutûti’l-melîkiyye” nâmıyla bir meşkhâne açmış, bunun bir hayli rağbet görmesi üzerine ikincisini de 1923 senesi başlarında Şeyh Sâlih Medresesi’nde te’sis etmiştir.

Tüm Türkiye Geneli Antika Alımı Yapılmaktadır.

Call Now ButtonŞİMDİ ARA