Top

Büyük Derviş Ali

Büyük Derviş Ali

Büyük Derviş Ali

Büyük Derviş Ali Osmanlı hat sanatının XVII. yüzyıldaki en meşhur sîmâlarından biri hiç şüphesiz Büyük Derviş Alî’dir. Kendisinden sonra yetişerek, hat sanatında iştihâr etmiş olan diğer. Derviş Alî’den tefrîk için beyne’l-küttâb “Büyük” lâkabı ile anılan bu değerli hattat, Hâfız Osmân’ın üstâdı olması açısından da, Türk hat sanatı tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Doğum yeri ve tarihi hakkında bir ma’lûmât bulunmayan Büyük Derviş Alî’nin, Yeniçeri Ocağı agavâtından Kara Hasanoğlu Hüseyin Paşa’nın kapısında yetişmiş olması, devşirmelerden olduğuna işaret etmektedir. Nitekim mevsûkan mervî olduğuna göre başlarda kölesiyken, bilâhare ma’nevî evlâdı addedilmiş ve onun iltimâsı ile bir müddet ocakta karakullukçu olarak görev yapmıştı.

Hattat Büyük Derviş Ali Kimdir?

Aklâm-ı sitteyi, tahsîli esnâsında hâmîsinin ahbâbından olan Hâlid Erzurumî’den meşkeden Büyük Derviş Alî. İstidâdındaki kabiliyete istinâden kısa zamanda yazıda terâkkî eylemiş. Dönemin nâmlı hattatlarının sohbetlerine müdâvemetin yanında eslâfın yazılarını tedkîk ile kendini geliştirmişti.

Nitekim hâmîsinin vefâtından sonra ocaktan ayrılarak kendini tümüyle hüsn-i hatta hasretmiş olan Derviş Alî, bilhassa Şeyh Hamdullah’ın üslûbunu yeniden yorumlayarak, Türk hat san’atının önemli mihenk taşlarından biri hâline gelmiştir.

Hattat Büyük Derviş Ali

Hattat Büyük Derviş Ali Şeyh Hamdullah Üslûbu’na kattığı yeni soluk nedeniyle. Türk hattatları meyânında haklı bir şöhrete ulaşmış olan Büyük Derviş Alî, daha sağlığında “şeyh-i sânî” olarak yâd olunmaya başlanmıştı. Hatta Suyolcuzâde, onu Şeyh Hamdullah Üslûbu’nun ikinci bânîsi olarak tavsîf etmektedir ki, şüphesiz kesinlikle haklıdır. Zirâ arayış içindeki Osmanlı hat san’atına kattığı yeni şive ile Hâfız Osman’a giden yolu aralamıştır.

Hattat Büyük Derviş Ali Hayatı

Bu sâyede itibârı da artmış olan Büyük Derviş Alî, Sadrâzam. Köprülü Mehmed Paşa’nın dâ’iresine duhûl ile oğlu. Fâzıl Ahmed Paşa’ya meşk hocalığını dahi yapmıştı. Köprülü Ailesi’nin ölümüne değin devam edecek olan desteği sâyesinde müreffeh bir hayat sürüp hat san’atında çığır açacak olan yazılarını vücûda getirmiş olan Derviş Alî, 1673 yılında vefât etmiş ve Topkapı hâricinde, şârih-i Mesnevî Sarı Abdullah Efendi’nin civârına defnedilmiştir. İlim ve irfânı ile meşhur olan Büyük Derviş Alî’nin, tıpkı Şeyh Hamdullah gibi nâmlı kemânkeşlerden olduğunu, mezartaşı kitâbesinden anlamaktayız.

Hattat Büyük Derviş Ali Eserleri

Talebelerinden olan Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın, sadrazamlığı sırasında. Derviş Ali’nin kendisini ziyaretinde hocasını şeyhülislâmların karşılandığı noktadan karşılayıp elini öperek ona protokol üstü saygı gösterdiği ve makamında yanına oturttuğu kaynaklarda zikredilir.

Tüm Türkiye Geneli Antika Alımı yapılmaktadır.

Call Now ButtonŞİMDİ ARA