Top

Hulusi Yazgan

Hattat Hulusi Yazgan

Hulusi Yazgan

Hulusi Yazgan Asıl ismi Mehmed Hulûsî olup Fâtih Cami ders-i âmlarından ve Dârü’ş-şafâka muallimlerinden Hâfız Mustafa Efendi’nin oğlu olarak H. 15 Muhârrem 1286/M. 27 Nisan 1869 tarihinde Fâtih Çarşamba’da doğdu. Sultan Selîm Mektebi’ni birdikten sonra babasından ve onun vefâtından sonra da İznikli Mustafa Efendi’den dînî ilimleri tahsîl ederek H. 1316/M. 1898 yılında mezun oldu. Hattat Mehmed Hulusi Yazgan

Hattat Hocazade Hafız Mehmed Huluisi Yazgan Hayatı

Babasının vefâtının ardından Sultan Selîm Cami’nin müezzinliğine getirilen Hulûsî Yazgan, H. 1320/M. 1904’de ilâve olarak Fâtih Tabhâne Medresesi’nin hüsn-i hat ve imlâ muallimliğine, 1914 yılında da Medresetü’l-kuzât’ın hatt-ı ta’lik muallimliğine ta’yin edildi. Ertesi senenin Mayıs ayında da Medresetü’l-hattâtîn’in hocalarından oldu. 1924 yılında Tevhîd-i Tedrisât’ın ilanı ile Medresetü’l-kuzât’ın lağvı üzerine Dârü’ş-şafâka’da yazı dersleri vermeye başladı.

Türk hat san‘atındaki şöhretini hatt-ı ta’likte ibrâz eylemiş kudrete borçlu olan Hulûsî Yazgan’ın mufassâl terceme-i hâli, bu münâsebetle ta’lik hattatları meyânında verilmiştir. Buna mukabil sülüs ve celî sülüsle yazmış olduğu bir hayli âsârına tesâdüf edilmiş olması, aklâm-ı sitte hattatları arasında da kendisine bir fasıl açmamızı zarurî kılmıştır. Hulusi Yazgan

Hattat Hulusi Yazgan Sanat Anlayışı

İlk yazı derslerini Sultan Selîm Mektebi’nde okuduğu eyyâmda, mektebin hüsn-i hat mu’allimi Osman Nûrî Efendi’den almış olan Hulûsî Yazgan, hüsn-i hattaki fevkalade kabiliyeti nedeniyle hocası tarafından evvelâ Muhsinzâde Abdullah Bey ve bilâhare Çarşambalı Ârif Bey’e götürülmüş ve onlardan aklâm-ı sitte ve celî sülüs dersleri almıştır. Ancak diğer bâbda beyân edildiği üzere, ta’lik hocası Sâmî Efendi‘nin tavsiyesi üzerine bu kalemde tekemmül etmeye sarf-ı gayret göstermişse de, aklâm-ı sitteyi de ihmâl etmemiştir. Hattat Mehmed Hulusi Yazgan

Hattat Hulusi Yazgan Sanatı

Her ne kadar bu aklâmda, hatt-ı ta’likte olduğu kadar fazla eser vermemişse de, Sultan Selîm Cami hazîresindeki, Sultan Abdülmecîd‘in küçük yaşta vefât eden çocukları için inşâ ettirdiği, ancak beklenmedik ölümü ile kendisine de olan medfen türbenin kapısı üzerindeki mermere mahkûk “Cennâti ‘Adnin Miftâh Lehümü’l-ebvâb” âyeti ile mezkûr camideki levhâ ve Eyüp Sultan Türbesi’ndeki H. 1335/M. 1916 tarihli “Aman Yâ Hazret-i Muhammed” yazılı levhâ(Env. no: 65) celî sülüsteki mahâretine fazlasıyla delâlet etmektedir.

Hattat Hulusi Yazgan Eserleri

1928 senesindeki inkılâb ile bu görevleri sona erince ilâve olarak Sultan Selîm Cami türbelerinin baş-bekçiliği görevi de uhdesine verildi. Bu hâl üzere iken H. 27 Zi’l-ka’de 1358/M. 8 Ocak 1940 tarihinde vefât etti. Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmişse de, nâmına bir mezartaşı dikilmemiştir. Hattat Mehmed Hulusi Yazgan

Tüm Türkiye Geneli Antika Alımı Yapılmaktadır.

ŞİMDİ ARA