Top

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi Samatya’daki İmrahor Cami’nin imâmı. Seyyid Hasan Hâşimî Efendi’nin oğlu olan Seyyid Abdullah Efendi, 1670 yılında Yedikule’de dünyaya geldiğinden. Türk hattatları meyânında “Yedikuleli” nâmıyla yâd olunmuştur. Henüz çocuk yaşta iken, aynı zamanda hattat olan babasından yazı meşketmeğe başlamış, diğer yandan da hıfzını ve tahsîlini tamamlamıştır. Ayrıca Halvetî Târikatı’na sülûk edip hilâfet almıştır. Eğitimini ikmâl eyledikten sonra, hocasının tavsiyesi üzerine bir müddet Edirne Sarayı’nda şehzâdegân hazerâtına hüsn-i hat ta’limi ile meşgul olmuşsa da, babasının 1687 yılındaki vefâtında İstanbul’a dönerek, âdet olduğu üzere babasının görevini devralmıştır.

İmrahor Cami’nin imâmetini ömrünün sonuna değin sürdürmüş olan Yedikuleli Seyyid. Sa’ir zamanını yazıya hasretmiş ve 10 Eylül 1731 tarihinde vefât etmiştir. Eyüp Bahâriyesi’nde Şâh Sultan Tekkesi’nin karşısındaki mezarlığa defnedilen Abdullah Efendi’nin, kitâbesi tilmizlerinden Şeyh İbrahim Dede tarafından yazılmış olan mezartaşı, ne yazıkki 1987 yılındaki yol genişletme çalışmaları esnâsında kaybolmuştur.

Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi Kimdir?

Dindârlığı ve güzel ahlâkı ile de müştehir olan Seyyid Abdullah Efendi. Yazı derslerini meşâhir-i hattâtînden Ramazân bin İsmâ‘il’den mücâz olan babasından almıştı. Daha sonra yazıda tekemmül etmek için 1686 yılında Hâfız Osman’a bağlanan ve dört yıl da o üstâd-ı kâmilden meşk aldıktan sonra, nihâyet 1690 yılında, hocasının “İşte Seyyid Çelebi budur! benden güzel yazar.” şeklindeki medh ü senâsı ile me’zun olmuştu.

Hocasının, daha önce kimseye nasib olmayan methine mazhâr olan Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi, Şeyh Hamdullah Üslûbu’nu mucizevî bir mükemmelliğe eriştiren Hâfız Osman’ı doğal olarak asla utandırmadı. Bilhassa nesihte onun şîvesini daha da mükemmel hâle getirerek, deyim yerindeyse “hâfız-ı sânî” oldu. Bu nedenle yazısını Hâfız Osman’ınkinden tefrîk edebilmek son derece güçtür. Hatta son zamanlarında meflûc düşen Hâfız Osman’ın talebelerine meşk verdiği de bilinmektedir. Ancak nâdiren yazdığı sülüste hocasının seviyesine ulaşamamıştır.

Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi Eserleri

Hocasının tavsiyesi üzerine, 1687 yılına kadar Edirne Sarayı’nda meşk hocalığını yaptı. Şehzâde Ahmed’in tahta çıkışından sonra türlü iltifâtına nâ’il olan Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi. Sakazâde Mustafa Efendi’nin vefâtıyla boşalan Topkapı Sarayı hüsn-i hat mu’allimliğine ta’yin edildi. Bu sâyede daha da yakınlaşıp sohbetlerine iştirâk etme şansı bulduğu Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis için Osmanzâde Tâ’ib Efendi’nin Terceme-i Meşârik-i Şerîf adlı eserini istinsah ettiği gibi, iki mushâf-ı şerîf hediye etti.

Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi Hayatı

Bunlardan biri hâlen İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde olup (A. 6543) buraya Sultan Abdülhamîd Hân-ı Sânî tarafından te’sis edilen Yıldız Sarayı Kütüphânesi’nden nakledilmiştir. Bizzat sultan tarafından okunduğu anlaşılan mushâf, yazısının mükemmelliği yanında, muhtemelen Rugânî Alî Üsküdârî’nin elinden çıkmış olan fevkalade tezhîbi ve elmas, yakut, zümrüt ve firuze gibi değerli taşlarla murassa’ cildi ile dikkati çekmektedir.

Tüm Türkiye Geneli Antika Alan Firması, Antikalarınızı değerinde alım yapılıy.r

ŞİMDİ ARA