Top

Hasan Tahsin Efendi

Hasan Tahsin Efendi

Hasan Tahsin Efendi

Hasan Tahsin Efendi Osmanlı hat san’atının son devirdeki en ma’rûf sîmalarından birisidir. Hasan Tahsîn Efendi Tokatlı olup oradaki Meydan Cami’nin imâmı Osmân Efendi’nin oğlu olarak H. 1267/M. 1851 senesinde doğmuştur. İbtidâ’î tahsilini memleketinde ikmâl eylediği gibi hıfz-ı kur‘ana da muvaffâk olup çocuk denilebilecek bir yaşta olduğu hâlde İstanbul’a giderek medrese tahsîline başladı. Bir yandan da Bâb-ı Meşihât müsteşarlarından Kayserili Derviş Alî Rızâ Efendi’nin Bayezid Cami’ndeki dersine müdâvemetle ulûm-ı mürettebeden mücâz oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra, Âlî Paşa’nın ihyâ-kerdesi olan Mercan’daki Ya’kûb Ağa Cami’ne imâm ve hatib ta’yin olunan Hasan Tahsîn Efendi, ilâve olarak muhtelif mekâtib-i rüşdîde Arapça ve yazı mu’allimliklerinde bulundu. Ayrıca Bayezid’deki Kütübhâne-i Umûmî’nin 1884’teki küşâdında hâfız-ı kütûb-i sânî ve tedricen kütûb-i evvel olup vefâtına kadar bu hizmette istihdâm olundu.

Hüsn-i hattı kendisinden meşketmiş olan İbnülemin tarafından “uzun boylu. Kır sakallı, ehl-i dâniş, ehl-i târikat, hâlîm, latîfeye mâ’il, nüktedân, hânde-günân” bir zât olarak tavsîf olunan. Hasan Tahsîn Efendi, son zamanlarında kızının vefâtı ve ardından Bayezid civârındaki evinin yanması üzerine şevk ve şetâretini büsbütün terketmişti. Nihâyet Hac vazîfesini ifâ edip avdetinden bir müddet sonra sağ tarafına felç inmiş ve bir sene bu hâlde kaldıktan sonra H. 5 Safer 1332/M. 3 Ocak 1914 tarihinde vefât etmiştir. Eyüp Bahâriyesi’ndeki kabristânda, çok sevdiği kızının yanına defnedilmiştir.

Hattat Hasan Tahsin Efendi

Hattat Hasan Tahsin Efendi Hüsn-i hattı İstanbul’daki ilk yıllarında Reisü’l-hattâtîn Muhsinzâde Abdullah Bey’den öğrenerek icâzet aldı. Hasan Tahsîn Efendi, hocasının hocası olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den de nice zaman istifâde ile bilhassa sülüs ve nesihte üstâd mertebesine erişmiş idi.

Elli yıla yaklaşan san‘at yaşamı boyunca müte‘addid mesâhif-ı şerîfe ve kütûb-i nefîse ile birçok kıt‘a, hilye-i şerîfe ve levhâ vücûda getirmiş olup günümüze intikal edebilenleri hâlen Türkiye’nin ve dünyanın önemli koleksiyonlarını süslemektedirler. H. 1312/M. 1894 tarihli, büyük kıt‘ada müzehheb bir mushâfını ise Şevket Rado müşâhede etmiştir. Çadırcılar civârındaki Sarnıçlı Han’ın kitâbesi ise celî sülüsteki kudretinin delilidir.

Meşâhir-i hattâtînden İzzet Efendi ile birlikte iki meşk mecmu’ası neşretmiş olan Hasan Tahsîn Efendi’nin, değerli hattatların eser-i hâmesi olan kitap ve sâ’ir hutût-ı nefîseden mürekkeb zengin bir koleksiyona mâlik olduğu bilinmektedir. Ayrıca güzel kalemtraşlar ve makta’ların da bulunduğu bu koleksiyon, Bayezid’deki yangında İbnülemin’in gayretiyle hânesinden kurtarılmış, lâkin nakledilmiş olduğu Sultanahmet civârındaki evde çıkan yangında kısmen ziya’a uğramıştı.

Tüm Türkiye Genelinde Anitka Alımı Yapmaktayız.

ŞİMDİ ARA