Top

Mustafa Râkım Efendi

Mustafa Râkım Efendi

Mustafa Râkım Efendi

Mustafa Râkım Efendi Hat Yazısı Alanlar Türk hat sanatının en önemli isimlerinin başında gelen Mustafa Râkım Efendi, Ünyeli Mehmed Kapudân’ın oğlu olarak H. 1171/M. 1758’de Ünye’de doğdu. Küçük yaşta olduğu halde, meşhur hattatlardan olan ağabeyi İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin yanına İstanbul’a gönderildi.

Hattat Mustafa Rakım Kimdir ?

Burada tahsil-i ilme devam ederken, hıfzını ikmâl ile hâfız oldu. Bir yandan da ağabeyinin etkisiyle hüsn-i hatta merak salarak, Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin şâkirdlerinden Ahmed Hıfzî Efendi’nin tilmizi Derviş Alî Efendi’den sülüs ve nesih telemmüz etmeye başladı. Ayrıca tekemmül için ağabeyinden de istifâde eden Mustafa Râkım Efendi, H. 1183/M. 1769 yılında, henüz oniki yaşında olduğu halde ondan da icâzet aldı. İcâzetnâmesi bugün Topkapı Sarayı Müzesindedir.

Hattat Mustafa Rakım Hayatı?

Yazıya olan istidadından dolayı hüsn-i hattın her nev’inde, bilhassa celî sülüste ve ressamlıkta mahâret kazanan Râkım Efendi’nin bahtı, Reisü’l-küttâb Râtib Efendi’ye kapılandıktan sonra açılmıştır. Onun himâyesinde küberâya yazı ta’lim etmeye başladıktan sonra münâsebet kurduğu Reisü’l-küttâb Râşid Efendi’nin, yapmış olduğu bir resmi Sultan Selîm Han-ı Sâlis’e takdim etmesi üzerine, tasvir-i hümâyunu yapmakla görevlendirildi. Bu resmin beğenilmesi üzerine 1224 senesi Zi’l-hicce’sinde müderrislik rü’ûsu ile taltif edilen Mustafa Râkım Efendi, bu tarihten sonraki yazılarında “Râkımü’l-müderris” imzasını kullanmaya başlamıştır.

Ayrıca sikke-i hümâyûn ressamlığına ve tuğray-ı hümâyûnun tanzîmine me’mur edildiği gibi, o vakit şehzâde olan Sultân Mahmud’un yazı hocalığına ta’yin edildi. Onunla olan muhabbeti saltanâta nâ’il olmasından sonra da devam etmiş ve bu sâyede ilmiye kademesinde hızla kat-ı merâtib ile 1229 Cumade’l-âhire’sinde(1814) Edirne Pâyesi’ni, H. 1231/M. 1816 senesinde de Mekke Pâyesi’ni elde etmiştir. H. 1233/M. 1818’de İstanbul Mollası olup H. 1235/M. 1820’de Anadolu Kazaskerliği pâyesini elde eden Mustafa Râkım, H. 1238/M. 1822-1823’te bilfiil Anadolu Kazaskeri olduğunda, muhiblerinden Keçecizâde İzzet Molla şu tarihi düşmüştür:

Eyledi târîhi nasbin nâme-i İzzet rakām Anadolu câhına Râkım Efendi verdi şân

Mustafa Râkım Efendi Sanat Anlayışı

Bu görevde iken, Nusretiye Cami’nin yazılarının tersimi ile meşgul olduğu esnâda felç geçirip iki sene bu halde yaşayan Mustafa Râkım Efendi, H. 1241 senesi Şa’bân’ında (Mart-1826) vefât etti. Vasiyeti üzere Karagümrük’te, daha sonra eşi Emîne Hanım tarafından inşâ ettirilecek olan türbe ve medresenin arsasına defnedildi.

Türbesinin dışındaki celî sülüs kitâbede kendi imzası bulunmaktaysa da, bu kitâbeyi vefâtından sonra şâkirdi Mehmed Hâşim Efendi’nin yazdığı ve üstâdına olan saygısından, onun ketebesini koyduğu mervîdir.

Antika Eserleriniz, ücretsiz ekspertiz sonrasında. Değerinde Nakit Olarak Alınır.

Call Now ButtonŞİMDİ ARA